Nummelan Putkisaneeraus Oy

Nummelan Putkisaneeraus Oy – LVI-työt 20 vuoden kokemuksella

Käyttövesiputkiremontit ja LVI-työt Uudellamaalla

Num­me­lan Put­ki­sa­nee­raus on käyt­tö­ve­si­put­ki­sa­nee­rauk­siin eri­kois­tu­nut LVI-alan ammat­ti­lai­nen. Pal­ve­lem­me etu­pääs­sä talo­yh­tiöi­tä ja kiin­teis­tö­osa­keyh­tiöi­tä ker­ros­ta­lo­jen ja rivi­ta­lo­jen käyt­tö­ve­si­put­ki­re­mon­teis­sa sekä oma­ko­ti­ta­lo­jen käyt­tö­ve­si­put­ki­sa­nee­rauk­sis­sa Uuden­maan alu­eel­la. Pal­ve­lem­me koti­ta­louk­sia ja yri­tyk­siä mah­dol­li­suuk­sien mukaan myös pie­nem­mis­sä LVI-alan huol­to- ja kor­jaus­töis­sä sekä ilma­läm­pö­pump­pu­jen asen­nuk­sis­sa. Olem­me pal­vel­leet asiak­kai­tam­me menes­tyk­sek­kääs­ti jo 11 vuo­den ajan. Menes­tyk­sem­me avai­mia ovat asia­kas­läh­töi­nen pal­ve­lu, jous­ta­vuus ja aina laa­du­kas työn­jäl­ki. Suh­tau­dum­me työ­höm­me kun­nian­hi­moi­ses­ti ja haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me vain parasta.

Palvelut

Käyttövesiputkiremontit

Uusi­mal­la talo­yh­tiö­si käyt­tö­ve­si­put­ket ajois­sa ennal­taeh­käi­set put­ki­vuo­to­jen syn­ty­mis­tä ja väl­tyt mit­ta­vil­ta kosteusvaurioremonteilta. 

LVI-Huollot ja -korjaukset

Put­ki­liik­kee­si Uudel­la­maal­la – LVI-alan huol­lot ja kor­jauk­set luo­tet­ta­vas­ti kaik­kiin kiin­teis­töi­hin, koti­ta­louk­sil­le sekä yrityksille.