KÄYTTÖVESIPUTKIREMONTIT

Käyttövesiputkiremontti Uudellamaalla

Van­hois­sa käyt­tö­ve­si­put­kis­sa pii­lee aina vuo­to­ris­ki. Uusi­mal­la käyt­tö­ve­si­put­ket ajois­sa ennal­taeh­käi­set put­ki­vuo­to­jen syn­ty­mis­tä talo­yh­tiös­sä­si ja väl­tyt mit­ta­vil­ta ja kal­liil­ta kos­teus­vau­rio­re­mon­teil­ta. Num­me­lan Put­ki­sa­nee­raus on käyt­tö­ve­si­put­ki­re­mont­tien koke­nut ammat­ti­lai­nen. Toteu­tam­me put­ki­re­mon­tit rivi- ja ker­ros­ta­lo­yh­tiöi­hin sekä kiin­teis­tö­osa­keyh­tiöi­hin Uudel­la­maal­la, yli 11 vuo­den kokemuksella.

Milloin on aika uusia käyttövesiputket?

Käyt­tö­ve­si­put­kien eli­ni­kä on yleen­sä 25–40 vuot­ta, jon­ka jäl­keen ne tuli­si uusia. Put­ket ovat usein raken­tei­den sisäl­lä, jol­loin asuk­kai­den on vai­kea arvioi­da put­kien todel­lis­ta kun­toa ja havai­ta mah­dol­li­sia vuo­to­ja ajois­sa. Ongel­mat voi­daan kui­ten­kin ennal­taeh­käis­tä asen­ta­mal­la uudet kom­po­siit­ti­put­ket hyvis­sä ajoin ennen vahin­ko­jen syntymistä.

Käyttövesiputkisaneeraus on nopea ja vaivaton

Num­me­lan Put­ki­sa­nee­raus toteut­taa talo­yh­tiöi­den ja kiin­teis­tö­osa­keyh­tiöi­den käyt­tö­ve­si­re­mon­tin asian­tun­te­vas­ti ja nopeas­ti. Put­ki­re­mont­ti toteu­te­taan aina niin, että sii­tä aiheu­tuu mah­dol­li­sim­man vähän häi­riö­tä asuk­kail­le. Asuk­kai­den ei tar­vit­se muut­taa pois käyt­tö­ve­si­re­mon­tin ajak­si, ja vedet ovat suu­rim­man osan remon­tin ajas­ta käy­tös­sä. Tar­vit­ta­vis­ta vesi­kat­kok­sis­ta tie­do­tam­me aina hyvis­sä ajoin. Pyrim­me pitä­mään vesi­kat­kok­set mah­dol­li­sim­man lyhyi­nä ja huo­leh­dim­me, että vedet ovat aina iltaan men­nes­sä takai­sin asuk­kai­den käytössä.

Laadukkaat komposiittiputket vanhojen käyttövesiputkien tilalle

Asen­nam­me käyt­tö­ve­si­put­ki­re­mont­ti-koh­tei­siin laa­duk­kaat kom­po­siit­ti­put­ket, joi­den asen­ta­mi­nen on nope­aa ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta. Ne sovel­tu­vat erin­omai­ses­ti myös pin­ta-asen­nuk­seen, ilman pin­ta­kä­sit­te­lyä. Lii­tok­set teh­dään puris­tus­työ­ka­luil­la, min­kä ansios­ta put­ki­re­mon­tin aika­na ei myös­kään tar­vi­ta lain­kaan tulitöitä.

Miksi käyttövesiputkisaneeraus?

Käyt­tö­ve­si­put­ki­sa­nee­rauk­sel­la voi­daan ennal­taeh­käis­tä vesi­va­hin­ko­jen ja kos­teus­vau­rioi­den syntyminen

Asuk­kail­le aiheu­tu­vat hai­tat ovat vähäi­siä. Asun­nos­sa voi asua remon­tin ajan, ja vedet ovat käy­tös­sä suu­rim­man osan ajasta

Put­ki­re­mont­ti vai­kut­taa myös posi­tii­vi­ses­ti kiin­teis­tön arvoon

Ennaltaehkäise vahinkojen syntyminen ja säästä kustannuksissa – Pyydä tarjous käyttövesiputkiremontillesi!